menu - program partnerski
Krok po kroku
Rejestracja
Moje strony
Generuj baner
Moje reklamy
Moje statystyki
Moje zarobki
Moje dane
Regulamin

    Regulamin programu partnerskiego Fundmentalna.net

   I. Definicje:

1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fundamentalna.net

2. Partner - Uczestnik Programu Partnerskiego, który zawarł drogą elektroniczną Umowę odpłatnego udostępniania powierzchni strony WWW w celu zamieszczenia banerów oraz zgodził się na jej warunki. Uczestnikiem Programu może być:
 • osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania w Polsce
 • jednostka organizacyjna lub osoba prawna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski
3. Operator - Firma Fantis Filip Rudnicki z lokalizacją: ul. Okrężna 11 62-025 Siekierki Wielkie. NIP: 7822352906

4. Program Partnerski - Program Partnerski serwisu Fundamentalna.net. Uczestnictwo polega na odpłatnym udostępnianiu powierzchni na stronach WWW w celu umieszczania banerów reklamowych.

5. Umowa - Umowa najmu powierzchni na stronach WWW, zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik Programu zawiera Umowę w momencie rejestracji swojej pierwszej strony internetowej w Programie Partnerskim.


   II. Warunki uczestnictwa:

1. Informacje zamieszczone w sekcji serwisu Fundamentalna.net poświęconej Programowi Partnerskiemu są skierowane do potencjalnych Partnerów i stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy udostępnienia powierzchni na Stronach WWW.

2. Aby zawrzeć Umowę potencjalny Partner musi:
 • Zapoznać się z ofertą Programu Partnerskiego dostępną w serwisie Funadmentalna.net
 • Zapoznać się z tym dokumentem tj. Regulaminem Programu Partnerskiego Fundamentalna.net
 • Dokonać rejestracji jako Partner, potwierdzając fakt akceptacji Regulaminu.
 • Być właścicielem co najmniej jednej strony internetowej.

   III. Umowa:

1. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem Programu Partneskiego.

2. W przypadku akceptacji zgłoszenia Operator informuje Partnera drogą emailową (na adres podany przy rejestracji do Serwisu) o aktywacji konta. Jest to równoważne z przyjęciem oferty, a więc skutkuje zawarciem Umowy.

3. W przypadku odrzucenia zgłoszenia Operator nie ma obowiązku informować potencjalnego Partnera. W tym wypadku Umowa nie zostaje zawarta.

4. Przedmiotem zawieranej umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Operatora powierzchni na stronie internetowej Partnera, na której umieszczony zostanie wybrany przez Partnera kod HTML, co z kolei będzie skutkować wyświetleniem reklamy serwisu Fundamentalna.net


   IV. Strony internetowe Partnera:

1. Operator zatrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłaszanej strony internetowej bez podania przyczyny. 2. Minimalne wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby strona internetowa mogła zostać przyjęta do programu partnerskiego to:
 • Tematyka strony musi być zgodna z polskim prawem oraz normami obyczajowymi.
 • Partner dodając stronę internetową do swojego konta w ramach Programu Partnerskiego, oświadcza, że jest jej właścicielem i ma pełne prawo dysponowania zawartością strony. Oznacza, to że partner oświadcza, iż jest dysponentem domeny internetowej, pod którą znajduje się strona internetowa, a także, że jest stroną umowy o rejestrację nazwy tejże domeny.
 • Strona musi być ogólnodostępna w sieci internet, tak aby Operator miał możliwość weryfikacji zawartości strony.

   V. Wynagrodzenie dla Partnera:

1. Partner będzie każdorazowo otrzymywał wynagrodzenie 40 zł za udostępnienie powierzchni na stronie internetowej i zamieszczenie na niej banerów reklamowych, jeśli w wyniku kliknięcia na umieszczony na stronie internetowej Partnera baner, w ciągu 30 dni zarejestruje się osoba, która nie była nigdy wcześniej Użytkownikiem serwisu Fundamentalna.net i jako nowy Użytkownik w serwisie Fundamentalna.net zakupi w dowolnym terminie dowolny abonament na pełen dostęp do serwisu.

2. Powyższe wynagrodzenie zostanie dodane do wirtualnego konta Partnera, którego stan Partner może sprawdzić w dowolnym momencie, przechodząc na odpowiednią stronę serwisu partnerskiego oznaczoną jako: "Moje zarobki". 2. Wynagrodzenie za najem powierzchni stron internetowych jest wypłacane w okresach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy).

3. Aby wypłacić wynagrodzenie Partner zobowiązany jest przesłać listem poleconym fakturę VAT lub rachunek, na adres Operatora.

4. Dane na otrzymanym rachunku lub fakturze VAT muszą pokrywać się z danymi Partnera dostępnymi do wglądu w sekcji: "Moje dane" Programu Partnerskiego. W przypadku niezgodności danych Operator zastrzega sobie prawo do zaniechania wypłaty środków i oczekiwania na poprawnie wypełniony rachunek lub fakturę.

5. Minimalna kwota, którą partner może wypłacić wynosi 100zł.

6. W przypadku nie przekroczenia w danym miesiącu minimum do wypłaty lub braku rachunku (lub faktury VAT) za dany miesiąc wynagrodzenie Partnera jest przesuwane na kolejny miesiąc.

7. W przypadku otrzymania poprawnego rachunku lub faktury VAT, Operator zobowiązuje się dokonać wypłaty środków z wirtualnego konta na rachunek bankowy Partnera w ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku (lub faktury VAT).

8. Do pierwszego rachunku (lub faktury VAT) przesyłanego do Operatora należy dołączyć:
 • jeżeli w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej Partner jest przedsiębiorcą:
  • odpis potwierdzający nadanie numeru KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej
  • odpis decyzji o nadaniu numeru NIP
  • potwierdzenie rejestracji Uczestnika jako płatnika podatku od towarów i usług (w przypadku podatników VAT czynnych) lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT)
 • jeżeli w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Partner nie jest przedsiębiorcą:
  • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • potwierdzenie rejestracji Uczestnika jako płatnika podatku od towarów i usług (w przypadku podatników VAT czynnych) lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT)
9. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się, bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

   VI. Statystyki:

1. W ramach Umowy Operator udostępnia Partnerowi stronę ze statystykami kliknięć w poszczególne banery informującej o zbiorczej liczbie nowych użytkowników oraz nowych użytkowników z opłaconym abonamentem, którzy są powiązani z kontem Partnerskim użytkownika.

2. Operator zastrzega sobie prawo do monitorowania dodanych stron internetowych Partnera oraz blokowania jego konta w przypadku naruszenia tego regulaminu, a w szczególności w przypadku:
 • Łamania prawa polskiego na stronie
 • Wyświetlania treści niezgodnej z normami obyczajowymi
 • Edycji kodu HTML pobranego ze strony Programu Partnerskiego
 • Manipulowania wyglądem lub sposobem działania banera
 • Umieszczenia banera na innej stronie niż ta dla której został wygenerowany
 • Umieszczenia banera w niewałaściwym miejscu tj. we wszelkiego rodzaju wyskakujących oknach, dodatkowych kartach itp.
 • Naruszenia przez Partnera ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 • Podejmowania przez Partnera działań mających na celu sztuczne zawyżenie zgromadzonej kwoty

   VII. Postanowienia końcowe:

1. Partner nie ma prawa zmiany kodu HTML reklamy pobranej z Serwisu.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, bez podania przyczyn za 30 dniowym wypowiedzeniem.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • brak możliwości rejestracji nowego użytkownika Serwisu
 • brak możliwości indentyfikacji nowego użytkownika jako przekierowanego ze strony partnera w wyniku usunięcia ciasteczka (pliku cookie), przechowującej wymagane informacje
 • problemy techniczne związane z niepoprawnym wyświetlaniem i działaniem banerów reklamowych na stronie Partnera oraz związanych z niepoprawnym naliczaniem kliknięć i ich przekierowywaniem
 • wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem prowizji w ramach Programu Partnerskiego z przyczyn leżących po stronie Partnera
 • utracone korzyści związane z udziałem w Programie oraz inne szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim (w szczególności utratę potencjalnych zysków przez Partnera)
4. Konto Partnera jest jednoznacznie powiązane z danymi osobowymi partnera i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu. Jeśli po takiej zmianie Partner nie wypowie umowy, oświadcza, że akceptuje nowe warunki.

6. Aktualny Regulamin Programu partnerskiego jest dostępny do wglądu w Serwisie.

7. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego udziałem w Programie Partnerskim, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

8. Partner oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować. Ponadto Partner oświadcza, że z tytułu ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie, nie będzie zgłaszał do Operatora żadnych pretensji ani roszczeń.

9. Podane w regulaminie kwoty są kwotami brutto.
    Załącznik do Regulaminu. Przykładowy rachunek

Pobierz szablon rachunku: szablon rachunku

Przykładowy rachunek
data wystawienia rachunku

Wystawca
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP
Login w serwisie Fundamentalna.net
Odbiorca
Fantis Filip Rudnicki
ul. Okrężna 11
62-025 Siekierki Wielkie
NIP: 782-235-29-06

L.p. Nazwa J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Suma należności
1 Najem powierzchni reklamowej za okres rrrr-mm szt. 1 100,00 zł 100,00 zł
Razem:  100,00 zł
Słownie: sto złotych, zero groszy


Proszę o dokonanie wypłaty należności przelewem na konto bankowe: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunek zaakceptowano do wypłaty:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czytelny podpis wystawcy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .